EKALLEWR

“Елпром-Елин” АД е основано през 1967 г. Производител е на електро-инсталационни изделия на порцеланова и пластмасова основа. Продукцията е с широк спектър на приложимост и задоволява потребностите на всяко домакинство, производителите на различни видове машини и апарати, строителството, промишлеността и други отрасли на икономиката.
Създаденият опит при разработките, технологиите, организацията на производството и контролът по цялата верига, плод на работата на квалифицирани специалисти, гарантира качество, уникалност, надеждност, безопасност и дизайн.
Ориентираните към качеството пазарни проучвания и залаганите във всеки продукт характеристики са в съответствие със световните тенденции в развитието на електро-инсталационните изделия.
“Елпром Елин” АД от 2000 година притежава сертификат за внедрена Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2001 и международните стандарти в това направление.
Системата е създадена, за да обезпечи съответствието на процесите и продуктите на дружеството с определените изисквания.
От 2004 година фирмата работи с интегрираната информационна система “BaaN IV C”. Интегрирания набор от бизнес приложения позволяват на компанията да управлява всички ключови ресурси – финанси, производство, дистрибуция, логистика, човешки ресурси, планиране на цялостната дейност. Гъвкавия и отворен принцип на работа на информационната система системата дават възможност за адаптиране и бърза реакция на пазарното търсене и бизнес изискванията.

За повече информация:

БЪЛГАРИЯ
7300-Кубрат, ул."Добруджа" No.64
Тел.:(0848)72003; (0848)73383
GSM:(+359)888230533

    (+359)886701644
Fax: (0848)          72138 
e-mail :
elinkt@elpromelin.com 
elinkt@gmail.com
elinkt@abv.bg